Radon je vzácný radioaktivní plyn, který se v různých koncentracích nachází v půdě. Radon díky svým fyzikálním vlastnostem vniká do budov, kde následně negativně působí na jejich obyvatele. Radon se po vnikání do budovy může velkou měrou podílet na radiační zátěži obyvatel, díky které vznikají rakovinné onemocnění.

Kde se radon měří?

Radonový průzkum se nejčastěji provádí na pozemcích určených pro stavbu, před samotným zahájením stavebního řízení a před kolaudací nově postavených budov, kde byl naměřený vyšší než nízký radonový index.

Další možnosti, kdy se radon měří:

  • při rekonstrukci domů, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace
  • pro kontrolu najatých stavebních firem a jejich dodržování protiradonových opatření při výstavbě budov
  • pro měření obsahu radonu ve vodě
  • pro měření obsahu radonu ve stavebních materiálech
  • pro měření obsahu radonu v ovzduší budov

Jak probíhá měření radonu

Každá žádost o radonové měření má vlastní specifika měření. Proto si popíšeme nejčastější situaci měření radonu na stavebním pozemku.

Měření radonu pro stavení pozemek

Firma, která měření radonu provádí, na pozemku zatluče v pravidelných rozestupech alespoň 15 odběrový tyčí, do hloubky cca 80 cm. Na tyto tyče nasadí pracovník gumovou manžetu a do stříkačky nasaje půdní vzduch (první nasátý vzduch se neměří). Po druhém nasátí vzduchu jej předá do baňky pro změření obsahu radonu. Toto měření se provádí v laboratoři. Samotné měření radonu na pozemku zabere firmě asi hodinu.

Při měření radonu se zjišťuje také plynopropustnost. Pracovník měřící firmy odebere zeminu z hloubky cca 80 cm, kterou následně vyhodnotí z hlediska svého složení.

Buďte u měření přítomni

Firma se vás bude před samotným sjednáním měření ptát, zda je na pozemek volný přístup. Protože vás k měření nepotřebují, mohou na pozemku vše změřit bez vaší asistence. Může se také stát, že firma práci „provede“ bez měření, z kanceláře. Existují radonové mapy, podle kterých lze dohledat, jak vysoký radon na pozemku pravděpodobně bude. Tím, že firma provede vše z domu, může nastat situace, kdy vám do protokolu o měření napíší nízký radonový index a přitom bude na pozemku radon vysoký. S nízkým radonovým indexem nepotřebujete radonovou izolaci a může se stát, že vám bude nebezpečný radon pronikat do domu.

Výsledky radonového měření

Po provedení laboratorních měření vám firma zašle výsledky poštou, ve kterých se dozvíte, jak vysoký radonový index váš pozemek má. Ve stejném protokolu naleznete také plynopropustnost. Tento protokol budete v budoucnu potřebovat pro projektanta, pro vypracování projektové dokumentace.

Radonový index pozemku Objemová aktivita radonu (kBq/m-3)
Nízký ≤ 30 ≤ 20 ≤ 10
Střední 30 – 100 20 – 70 10 – 30
Vysoký ≥ 100 ≥ 70 ≥ 30
Plynopropustnost zemin Nízká Střední Vysoká

Můžeme stavět na pozemku s výskytem radonu?

I na pozemku s vysokým radonem můžete začít stavět. Projektant s vámi prokonzultuje typ stavby, zda bude podsklepena a počet místností, které jsou ve styku s podložím. Na základě těchto informací a informací z protokolu o měření radonu, projektant navrhne způsoby ochrany projektů proti radonu.

Česká republika patří svým územím k zemím s největším výskytem vyvěrajícího radonu ze země. Na to reagují výrobci stavebních materiálů, kteří vyrábějí radonové izolace a systémy k odvětrávání radonu.

Radonová mapa ČR

Na tomto webu si můžete zkontrolovat, jaký radon na vašem pozemku pravděpodobně naměří. Naměřený radon se může od radonové mapy lišit, proto byste měli u měření být osobně. Díky radonové mapě si můžete udělat představu o tom, jaká budete pravděpodobně potřebovat protiradonová opatření.

Cena za měření radonu

Firmy provádějící měření radonu si za svou práci obvykle řeknou v rozmezí dvou až čtyř tisíc korun. Při výběru firmy si zkontrolujte, zda vlastní povolení vydávané Úřadem pro jadernou bezpečnost.

Potřebujete změřit radon?

Poptejte firmy na měření radonu z vašeho okolí

Získat nabídky zdarma