geodetické práce
| |

Příprava stavebního pozemku

Máte vybrán stavební pozemek, vyřízené stavební povolení a schválený projekt domu? Takže se konečně můžete pustit do pozemních prací a hloubení základů. Tomu musí předcházet znalost základových poměrů, kterou získáte na základě geologického průzkumu.

Geodet na scéně

Podmínkou úspěšné stavby je znalost základových poměrů v místě stavby. Tyto informace získáte na základě odborného geotechnického průzkumu, který by měl být proveden již před zahájením přípravy stavby. Průzkum by měl popsat základové poměry, stav hladiny a vlastnosti podzemní vozy a může být spojen i s radonovým průzkumem. Náklady na průzkum může snížit využití geologických map zahrnující průzkumné sondy, které byly v dané lokalitě prováděny v minulosti.

Správci inženýrských sítí

Než dojde na hloubení základů, je třeba obvolat dotčené správce, aby mohlo dojít k přivedení inženýrských sítí na hranice pozemku. Jde o vodovod, elektřinu a plyn. Zástupci jednotlivých „energopodniků“ na místě barevně na zemi vyznačí, kudy povede přípojka. Paralelně s tím musí správce elektrorozvodů připravit na sloupu elektrického vedení přípojkovou krabici, odkud povede elektrický proud kabelem do prefabrikovaného sloupku většinou umístěného na hranici parcely.

Vyměření pozemku

Před samotným vyměřením základů a obvodových stěn je potřeba důkladně vyčistit, celou plochu staveniště. Je nutné odstranit všechny porosty, náletové dřeviny, zbytky předchozích staveb, aby nic nebránilo hladkému vytyčování základů Potom nastoupí zeměměřič (geodet), který vytyčí situaci stavby a vyznačí stavební body, včetně jímky, žumpy, inženýrských sítí, bazénu – všechno přesně podle projektové dokumentace, a to nejen plošně, ale také do výšky.

Sejmutí ornice

Sejmutí ornice

V prostoru vyměřenému a označenému geodetem je nutné pomocí bagru provést sejmutí ornice. Začít stavět bez skrývky je zakázáno, povinnost odstranit ornici máte nejen u stavby domů, ale i u bazénu, skleníku, oplocení a komunikací. Pozitivní je, že tím získáte kvalitní půdu pro založení budoucí zahrady, proto je nutné odstraněnou ornici deponovat v odlehlé části pozemku. Vyčištěná plocha může být o metr širší než půdorys základové desky, aby tak vznikl manipulační prostor pro bagr.

Hloubení základů domu

Stavební povolení ukládá, aby byl u bagrování základů přítomen příslušný archeolog. Vyjádření archeologa je totiž nutné pro kolaudaci. Minimální hloubka základových pasů je 0,8 m (v nezámrzné hloubce). V nepropustné zemině se hloubka založení může zvýšit až na 1,2 m. Šířka základových pasů závisí na návrhu projektanta a vychází především z typu a únosnosti zeminy, výskytu podzemní vody, tíhy samotné stavby a jejím předpokládaným využitím. Obvyklá šířka základové správy je však 0,4 – 0,5 m.

Podobné příspěvky