Stavebníka, který chce zřídit přípojku bude před samotným připojením vody k domu čekat několik úkonů. V prvé řadě by měl navštívit obecní úřad, správce vodovodní sítě a stavební úřad. Po získání potřebných informací a získání stavebního povolení může stavebník přejít k oslovení firmy, která připojí dům k vodovodní přípojce.

Návštěva obecního úřadu

Nejprve je nutné zjistit, kde se vodovodní sít v okolí pozemku nachází. Tuto informaci stavebníkovi může poskytnou prodejce pozemku, sousedé, ale nejvíce informací se dozví na příslušném obecním úřadě. Obecní úřad je nejlepším řešením, stavebník zde získá dokumentaci k inženýrským sítím v obci a zároveň zjistí, kdo je správcem vodovodní sítě, což bude potřebovat v dalším jednání s úřady.

Správce sítě

Po kontrole dokumentace inženýrských sítí čekají stavebníka dvě možné varianty, jak bude přípojku řešit.

  1. Na hranici pozemku je přivedena přípojka vody, na kterou se stavebník jednoduše napojí. V takovém případě čeká stavebníka ta jednodušší varianta, kdy není potřeba řešit „žádost o vyjádření k existenci sítí“. Protože je vodovodní síť přivedena na hranici pozemku, při napojování domu nemůže dojít ke kontaktu s dalšími sítěmi (kanalizace, plyn, elektro, …)
  2. Jestliže není přípojka vodovodu k hranici pozemku přivedena, nastává pro stavebníka složitější situace, kdy je nutné řešit křížení dané přípojky s dalšími sítěmi, zábor ulice a vyrozumění policie a hasičského záchranného sboru a dalšími.

Projekt vodovodní přípojky

Dalším krokem pro úspěšné napojení na vodovodní řád je vypracování projektové dokumentace. Projekt vodovodní přípojky je zpravidla součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí k povolení stavby domu. Stavebník by se měl ujistit, že projektant vodovodní přípojku do projektu rodinného domu zakreslí. Povolení stavby vodovodní přípojky pak probíhá souběžně s povolováním stavby.

Správce sítě může mít k umístění vodoměrné šachty a k samotné stavbě přípojky komentáře nebo vlastní technické řešení. Tyto informace je nutné předat projektantovi, který vše zakreslí do projektu domu. Stavebník pak předejde problémy s realizací přípojky.

Cena projektu vodovodní přípojky

Ceny projektů se liší dle náročnosti projektu a obsahu služeb. Řeší-li projektant zároveň i projektovou dokumentace domu, je projekt přípojky součástí cenové kalkulace celého projektu. Samostatný projekt přípojky se pohybuje okolo 5 000 Kč za technické zpracování. Pokud chce stavebník nechat komunikaci s úřady na projektantovi, může ho to vyjít na dalších cca 5 000 Kč.

Výstavba vodovodní přípojky

Jakmile dostane stavebník povolení k stavbě, následuje uzavření smlouvy se správcem sítě a realizace vodovodní přípojky. Během realizace přípojky musí stavebník postupovat přesně podle odsouhlasené projektové dokumentace. Výkopové práce pro pokládku sítí může stavebník provést svépomocí, avšak samotné připojení k síti provádí odborně způsobilé a pověřené osoby. Vše je nutné se správcem vodovodní sítě řádně dohodnout a postupovat podle jeho pokynů.

Jakmile je přípojka dokončena musí ještě proběhnout zaměření geodetem a vytvoření geometrického plánu. Geometrický plán pak stavebník předá správci sítě, stavebnímu úřadu a katastru nemovitostí.

Potřebujete zhotovit vodovodní přípojku?

Firmy na stavební a řemeslné práce po celé ČR

Získat nabídky zdarma